Algemene voorwaarden

Versie Juni 2022 

§1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten. Dit zijn onze online software (hierna: “Software”) en onze adviesdiensten. Wij bieden onze diensten aan via onze website (www.ecochain.com) of via een schriftelijke of elektronische offerte (“Offerte”). De Overeenkomst komt tot stand door online registratie of door aanvaarding van de Offerte (“Overeenkomst”).

1.2 Indien in de Overeenkomst (gebaseerd op aanvaarding van de Offerte), afwijkingen ten opzichte van deze algemene voorwaarden worden overeengekomen, dan geldt de Offerte.  

1.3 Wij doen ons best nauwkeurige informatie te verstrekken in ons promotiemateriaal en op onze website (www.ecochain.com). Deze informatie is bedoeld ter illustratie van onze dienstverlening. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

§2. Abonnement op de Software

2.1  Wij leveren onze Software als abonnement. We hebben verschillende type abonnementen. Uw abonnement is gespecificeerd in de Overeenkomst. Een abonnement geeft u een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht om de Software online te gebruiken.

2.2 Via de Software heeft u toegang tot informatie uit externe databases. Hiervoor gelden afzonderlijke gebruiksvoorwaarden, die u accepteert bij het aangaan van de Overeenkomst. Een overzicht van deze voorwaarden is te vinden op www.ecochain.com/voorwaarden.  

§3. Gebruik van onze software

3.1 U krijgt één of meer gebruikersaccounts voor de Software. U bent zelf verantwoordelijk voor de gebruikersaccounts en de personen die de Software daarmee gebruiken. U moet de bijbehorende inloggegevens geheimhouden. Als u vermoedt of weet dat de inloggegevens niet meer geheim zijn, dan moet u deze onmiddellijk wijzigen en ons daarover informeren.

3.2 De accounts en inloggegevens zijn persoonsgebonden. U kunt deze niet met meerdere personen delen of ter beschikking stellen aan personen die niet (meer) voor u werken.

3.3 U kunt de Software alleen voor uzelf gebruiken. Het is verboden om de Software voor andere doeleinden te
gebruiken dan waarvoor deze bestemd is; in essentie het berekenen en analyseren van de milieu-footprint van materialen, producten, processen en organisaties. U mag de Software niet reverse engineeren of (laten) namaken. Bij het gebruik van de Software mag u geen hinder of schade voor ons of derden veroorzaken.

3.4 Als wij vermoeden dat u niet handelt conform het voorgaande lid, dan kunnen wij alle maatregelen nemen die volgens ons redelijkerwijs nodig zijn om (dreigende) hinder en schade voor ons of anderen te voorkomen. U vrijwaart ons tegen alle aanspraken van anderen op vergoeding van schade die zij dan leiden.

§4. Bedrijfsgegevens, Resultaten en Productcatalogus

4.1 Als u de Software gebruikt voert u gegevens in over uw bedrijf (“Bedrijfsgegevens”). U blijft eigenaar van de Bedrijfsgegevens en van de resultaten van de berekeningen die u met de Software maakt (“Resultaten”).

4.2 De Bedrijfsgegevens en Resultaten zijn alleen toegankelijk via uw gebruikersaccounts. Onze medewerkers kunnen de Bedrijfsgegevens en Resultaten inzien en gebruiken om de overeengekomen adviesdiensten te kunnen leveren, om de Overeenkomst uit te voeren en om het gebruik van de Software mogelijk te maken.

4.3 Wij zijn niet verantwoordelijk voor (controle op) de juistheid of volledigheid van de Bedrijfsgegevens en van de gegevens uit externe databases die wij via de Software ontsluiten. Wij geven geen garantie over de juistheid van de Resultaten.

4.4 U kunt de Bedrijfsgegevens en Resultaten via de Software exporteren in gebruikelijk elektronisch formaat.

4.5 Wij hoeven de Bedrijfsgegevens niet beschikbaar te houden na het einde van de Overeenkomst. Op uw verzoek zullen wij u aan het eind van de looptijd van de overeenkomst een kopie van de Bedrijfsgegevens verstrekken.

4.6 U kunt de Resultaten publiceren in onze productcatalogus, als dat onderdeel is van uw abonnement. Door publicatie geeft u onze klanten het recht de Resultaten te gebruiken voor hun eigen berekeningen, analyses en rapporten, en geeft u ons het recht deze te gebruiken voor onze dienstverlening. Deze gebruiksrechten eindigen als u publicatie van uw Resultaten weer stopzet, wat u in de Software kan doen. Dit heeft geen effect op het gebruik van de Resultaten in berekeningen, analyses en rapporten die zijn gemaakt tijdens publicatie. De gebruiksrechten lopen onbeperkt door na de Overeenkomst, als u publicatie niet voor het einde van de Overeenkomst heeft stopgezet.

§5. Persoonsgegevens

5.1 Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens als u onze klant wordt of zich registreert voor onze Software
(“Persoonsgegevens”). Deze Persoonsgegevens kunnen bestaan uit uw naam, land, beroep, email en telefoonnummer. Als u onze Software gebruikt, verzamelen we ook standaard technische informatie, waaronder informatie over uw operating systeem, netwerk, uw IP-adres en logs van uw interacties met de Software.

5.2 Wij gebruiken de Persoonsgegevens met het doel de Overeenkomst uit te voeren, waaronder authenticatie en het verlenen van toegang tot de Software, het oplossen van problemen met – en het beveiligen van de Software. We gebruiken de Persoonsgegevens ook om de Software te monitoren en te verbeteren. Als u ervoor kiest om nieuws en informatie over onze dienstverlening te ontvangen, gebruiken we de Persoonsgegevens ook om u dat te sturen. U kan uw toestemming daarvoor altijd weer intrekken door de instructies te volgen in de emails die u dan van ons ontvangt. Wij bewaren de Persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor deze doeleinden en met betrekking tot de Software niet langer dan uw gebruikersaccount actief is.

5.3 Wij betrekken anderen bij het verwerken van de Persoonsgegevens als onderdeel van onze cloud-based
infrastructuur. Deze bedrijven zijn gebonden aan verwerkers- en beveiligingsovereenkomsten die hun recht op de Persoonsgegevens te verwerken beperken tot wat nodig is om hun clouddiensten aan ons te leveren. Deze verwerking vindt plaats op servers in de EU.

5.4 U heeft het recht om: (i) te verzoeken dat informatie over u wordt gecorrigeerd, beperkt of gewist (ii) bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingsactiviteiten, en (iii) een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit. We zullen u zo snel mogelijk informeren als we niet volledig of gedeeltelijk aan uw verzoek kunnen voldoen, inclusief de redenen daarvoor. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Vragen en verzoeken over verwerking van uw Persoonsgegevens kunt u sturen naar info@ecochain.com.

§6. Informatiebeveiliging

6.1 Wij bewaren uw Bedrijfsgegevens zorgvuldig en wij nemen daarvoor alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die in de markt gebruikelijk zijn, uitgaande van vergelijkbare diensten als die van ons.

6.2 Our security policy (www.ecochain.com/security) describes our technical and organizational security measures in more detail.Onze security policy (www.ecochain.com/security) beschrijft onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen in meer detail.

§7. Beschikbaarheid van de Software

7.1 Wij spannen ons in om de Software doorlopend beschikbaar te houden, maar garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid.

7.2 Wij kunnen de Software tijdelijk buiten gebruik stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering. Wij houden deze onderbrekingen kort en plannen deze zo veel mogelijk buiten kantooruren. Wij spannen ons in u vooraf over geplande onderbrekingen te informeren. Wij zijn nooit aansprakelijk voor vergoeding van eventuele schade als gevolg van een onderbreking.

7.3 Wij maken minstens 1 keer per week een back-up van de Software en de Bedrijfsgegevens. Wij bewaren een back-up in elk geval 1 week.

7.4 Wij verbeteren de Software doorlopend, op basis van de ervaringen en wensen van onze klanten. Wij zijn niet verplicht om specifieke door u gewenste functionaliteit aan de Software toe te voegen.

§8. Technische problemen of klachten

8.1 In de Software en op onze website staat hoe u een technisch probleem of klacht over de Software kan melden. Bij een melding moet u een korte en heldere uitleg geven over het probleem of de klacht.

8.2 Wij zullen zo snel mogelijk op uw melding reageren, tijdens kantooruren. Onze reactie bestaat uit een
ontvangstbevestiging en, indien van toepassing, een beschrijving van de te nemen actie en de geschatte oplostijd. Wij doen ons best om met een passende oplossing te komen. Dit kan een tijdelijke work-around zijn. De opgegeven oplostijd is een richttijd. Mochten wij de richttijd niet halen, dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade die daardoor ontstaat. 

8.3 U bent verantwoordelijk voor hardware, software en verbindingen die u nodig heeft om toegang te krijgen tot de Software.

§9. Adviesdiensten

9.1 De adviesdiensten die wij leveren zijn gespecificeerd in de Overeenkomst. Deze kunnen bestaan uit het leveren van ondersteuning bij het gebruik van de Software of uit specialistisch advies.

9.2 Wij zullen zorgvuldig en vakbekwaam te werk gaan bij het leveren van onze adviesdiensten. Wij zorgen dat onze werknemers die de adviesdiensten leveren voldoende deskundigheid en ervaring hebben. Dit kunnen personen zijn in vaste dienst of ingehuurd als freelancer.

9.3 Wij kunnen de adviesdiensten (deels) onder onze verantwoordelijkheid uitbesteden aan derden, mits met uw voorafgaande toestemming.

9.4 Wij specificeren welke gegevens wij van u nodig hebben om onze adviesdiensten te kunnen leveren en kunnen met u een deadline afspreken voor ontvangst van deze gegevens. U zorgt ervoor dat dit tijdig en volledig gebeurt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor (controle op) de juistheid of volledigheid van de gegevens die u ons aanlevert.

9.5 Als onderdeel van de adviesdiensten kunnen wij gebruik maken van de Software. Ook in dat geval is artikel 4.4 van toepassing.

9.6 Een abonnement op de Software kan recht geven op een aantal dagen ondersteuning per contractjaar, zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. Het overeengekomen aantal dagen geldt als een maximum per jaar. Het niet gebruikte deel van die dagen vervalt aan het eind van elk contractjaar

§10. Duur en opzegging

10.1 Een abonnement op de Software gaat in op de datum van het eerste gebruik van de Software door (of namens) uw organisatie, of (indien eerder) op de datum van de ‘Kick Off’ meeting volgend op de ondertekening van deze Overeenkomst, maar uiterlijk 8 weken na ondertekening van de Overeenkomst. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kunt u abonnementen bij bestellen. De looptijd van een abonnement gaat dan in op het moment van bijbestelling.

10.2 Een abonnement loopt voor een minimumperiode, zoals vermeld in de Overeenkomst. Na afloop van de
minimumperiode wordt een abonnement automatisch verlengd met periodes van één jaar. Dit is anders als u een maandabonnement bent overeengekomen. Dan wordt een abonnement steeds verlengd met periodes van één maand.

10.3 U kunt een abonnement schriftelijk opzeggen tegen het einde van de lopende periode, met een opzegtermijn van minimaal 2 maanden. Als u een maandabonnement bent overeengekomen, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.

10.4 Neemt u meer dan één abonnement af, dan loopt de Overeenkomst tot het einde van het laatste abonnement.

10.5 Bevat de Overeenkomst alleen adviesdiensten, dan eindigt de Overeenkomst bij oplevering van de overeengekomen werkzaamheden.

§11. Vergoedingen, facturen en betaling

11.1 Wij starten met onze dienstverlening na ontvangst van de ondertekende Offerte en de gevraagde factuurgegevens, of na online registratie en betaling.

11.2 Voor het gebruik van de Software en de eventuele inbegrepen ondersteuning brengen wij u een
abonnementsvergoeding in rekening. Dit doen wij aan het begin van elk abonnementsjaar als u een abonnement afneemt met een minimumperiode van 1 jaar of meer, of aan het begin van elke maand als u een maandabonnement afneemt.

11.3 Voor de geleverde adviesdiensten die niet in het abonnement zijn inbegrepen brengen wij u een vergoeding in rekening tegen onze geldende tarieven. Deze vergoeding factureren wij maandelijks, op basis van de daadwerkelijk bestede tijd. Als wij een aantal dagen voor deze adviesdiensten in de Offerte vermelden, dan is dat aantal alleen bedoeld als indicatie. Besteden wij daar meer tijd aan, dan brengen wij ook het meerdere in rekening tegen onze geldende tarieven.

11.4 Als onze milieuspecialisten bij u op locatie in Nederland moeten zijn, dan berekenen wij € 0,60 per gereisde kilometer door. Wij brengen kosten voor reizen buiten Nederland alleen in rekening na uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

11.5  Wij kunnen onze abonnementstarieven één keer per jaar wijzigen. Wij zullen u dit per email laten weten, tenminste 1 maand voordat de wijziging ingaat. Indien de aanpassing van de tarieven de CBS-index voor de zakelijke dienstverlening overstijgt, heeft u het recht de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe tarieven van kracht worden.

11.6 Alle in de Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

11.7 Wij kunnen onze facturen per email aan u versturen.

11.8 Onze betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders Overeengekomen.

11.9 Bij niet tijdige betaling van onze facturen bent u in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment bent u ons de wettelijke rente over het uitstaande factuurbedrag schuldig en moet u ons alle kosten vergoeden die wij maken om de facturen te incasseren, waaronder kosten voor incassobureaus, kosten voor juridische adviseurs en gerechtelijke kosten. Zolang u in verzuim bent met de betaling van een factuur kunnen wij de toegang tot de Software en de levering van de overeengekomen adviesdiensten (gedeeltelijk) opschorten.

§12. Geheimhouding

12.1 Wij zijn beiden verplicht de vertrouwelijke informatie die wij van elkaar ontvangen geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk als de verstrekkende partij dat heeft meegedeeld, als dat op de informatiedrager is vermeld of als dat uit de aard van de informatie voortvloeit. Bij u zijn de Bedrijfsgegevens en de Persoonsgegevens in elk geval aan te merken als vertrouwelijke informatie.

12.2 Artikel 12.1 geldt niet voor informatie a) die bij ontvangst al openbaar was of daarna openbaar is geworden zonder dat de ontvangende partij daarbij een geheimhoudingsplicht schendt, b) waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat zij de informatie al had op het moment dat de andere partij deze verstrekte, c) die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken en d) die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

12.3 Als wij externe deskundigen of derden inschakelen bij de levering van onze diensten, dan zorgen wij ervoor dat zij aan strikte geheimhouding zijn gebonden met betrekking tot de vertrouwelijke informatie die u met ons deelt. Deze externe deskundigen of derden krijgen alleen toegang tot de vertrouwelijke informatie die nodig is om de Overeenkomst uit te voeren.

12.4 Wij kunnen over onze diensten en werkzaamheden publiceren. Daarbij verstrekken wij geen specifieke informatie over u zonder dat u daarmee akkoord bent gegaan.

12.5 De geheimhoudingsverplichtingen zoals beschreven in dit artikel duren voort tot 5 jaar na het einde van de Overeenkomst.

§13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Wij, en waar van toepassing onze licentiegevers, zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectuele eigendom op de Software en de daarbij horende documentatie, databases, ontwerpen en beeldmerken, inclusief aanpassingen daarvan.

13.2 U mag (informatie over) de Software en de daarbij horende documentatie, databases, ontwerpen en beeldmerken niet gebruiken voor het (laten) ontwikkelen van software die met onze Software concurreert.

13.3 Wij kunnen de kennis die wij bij de levering van onze diensten opdoen gebruiken voor het verbeteren van onze Software en overige dienstverlening. Dit is inclusief gebruik voor statistische doeleinden, zoals het analyseren van sectortrends en het opstellen en publiceren van sector benchmarks. Wij zijn eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die daar eventueel bij ontstaan.

13.4 Als klant geeft u ons het recht om uw naam en logo te gebruiken op onze website en in onze promotiematerialen.

§14. Aansprakelijkheid en overmacht

14.1 Onze aansprakelijkheid voor directe schade uit hoofde van de Overeenkomst is beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen (exclusief BTW) die u aan ons heeft betaald en die betrekking hebben op de 6 maanden vóór het plaatsvinden van de gebeurtenis die de schade veroorzaakt. Onze totale aansprakelijkheid is nooit meer dan € 1.000.000 per jaar.

14.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.3 Niet uitgesloten is onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onze opzet of bewuste roekeloosheid.

14.4 In geval van overmacht hoeven wij u geen schade te vergoeden. Onder overmacht vallen onder meer internet storingen, telecomstoringen, (d)dos-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremmingen in het vervoer, staking, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming of pandemie.

§15. Overige bepalingen

15.1 U wijst een vast contactpersoon aan om met ons te communiceren over de Overeenkomst. Deze communicatie verloopt per email, via het emailadres van uw contactpersoon.

15.2 Wij mogen deze algemene voorwaarden op ieder moment aanpassen. Wij zullen u over een aanpassing informeren, tenminste 1 maand voordat de aanpassing ingaat.

15.3 U mag geen medewerkers van ons werven of hen direct of indirect voor u laten werken, of daar met hen over onderhandelen, zonder onze toestemming vooraf. Aan toestemming kunnen wij voorwaarden verbinden, zoals betaling van een redelijke vergoeding. Deze verplichting geldt tot één jaar na het einde van de Overeenkomst.

15.4 Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde overdragen als deze de exploitatie van onze Software overneemt. Wij zullen u hier dan vooraf over informeren. Zowel u als wij kunnen onze rechten en verplichtingen overdragen in geval van een fusie of overname, herstructurering van de organisatie of overdracht van de activiteiten van de onderneming.

15.5 De volgende bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven gelden na het einde van de Overeenkomst: 2.2, 3.3, 12, 13, 14 en 15.

15.6 Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in Amsterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

15.7 De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden geldt in geval van discrepanties met de Engelse versie.

  • Ecochain Technologies BV 
  • KvK nr: 53518314 
  • BTW nr: NL8509.10.870.B01 
  • www.ecochain.co